پیشنهادات

تجربه  

استاندارد۱

کارشناس امور اداری باید برای احراز این پست می بایستی دارای حداقل ۳ سال تجربه باشد .

تبصره : برای سرپرستی بخش امور اداری ( رئیس امور اداری ) دارابودن ۸ سال تجربه ضروری است .

جنسیت

استاندارد ۲      

کارشناس امور اداری می تواند از دو جنسیت زن یا مرد انتخاب شود .

 

تأهل

استاندارد ۳       

ترجیحاً بایستی متاهل باشد .

تبصره : در صورتی که فرد مورد نظر مجرد باشد باید به تائید شورای احراز صلاحیت شغلی امور اداری برسد .

 

انضباط            

حضور به موقع وهمیشگی در محل کار

استاندارد ۴      

کارشناس امور اداری برای انجام مطلوب فعالیتها :

 الف  حضور به موقع در محل کار داشته باشد .

ب  حضور همیشگی در محل کار داشته باشد .

ج  حداکثر استفاده بهینه را از زمان کار داشته باشد .

 

خوشرویی در برخوردها

استاندارد ۵     

در ارتباط با ارباب رجوع وهمکاران می بایستی خوشرو ، صبور ، منعطف بوده وبرخورد مناسب داشته باشد .

 

استاندارد ۶       

نسبت به ارزشهای اسلامی اعتقاد راسخ داشته وانجام آن را به عنوان فریضه دانسته ودر مناسبات انسانی این ارزشها را بکار گیرد .

 

رعایت اصول وموازین اخلاقی در تصمیم گیری :

استاندارد ۷        

بایستی اصول ومبانی اخلاقی را رعایت نموده ودر تصمصم گیری های اداری آن را بکار گیرد .

 

انعطاف پذیری

استاندارد ۸        

بایستی در فرآیند کاری انعطاف پذیر بوده واین خصلت موجب گردد تا عدالت اداری در کار برقرار شود .

تبصره : انعطاف پذیری نبایستی منجر به فساد اداری گردد.

 

جرأت شهامت وجسارت

استاندارد ۹       

کارشناس امور اداری بایستی :

الف ) در انجام فعالیت های کاری قاطع باشد .

ب ) در انجام فعالیت های کاری با شهامت باشد .

ج ) در انجام فعالیت های کاری جسارت لازم را برای دفاع از حیطه کاری خود داشته باشد .

د) عدالت جوئی ورعایت حق وعدالت را سرلوحه کارها قراردهد .  

استاندارد مهارت وعملکرد

 نوآوری وابتکار

استاندارد ۱   

کارشناس امور اداری در انجام فعالیت ها وفرآیند کار :

 الف  نوآوری وخلاقیت داشته باشد .

ب  از قوه ابتکار خود استفاده نماید .

 

استعداد وسرپرستی فنی

استاندارد ۲      

در سرپرستی فنی حوزه کاری از استعداد لازم برخوردار باشد .

 

برنامه ریزی

استاندارد ۳      

برای انجام مطلوب کارها برنامه ریزی روزانه، هفتگی ،ماهانه وسالیانه واجرای آنرا الزامی بداند (برنامه ریزی زمانی را رعایت نماید )

 

تلاش در جهت افزایش مهارتهای شغلی

استاندارد ۴     

 در جهت افزایش مهارتهای شغلی خود تلاش نماید .

مهارت روانشناختی برای کارکردن با دیگران

 

استاندارد ۵     

برای کار کردن با دیگران بایستی اصول روانشناسی را در نظر گرفته وبا توجه به روحیات آنان تعامل لازم را برقرار نماید .

 

مشارکت در تصمیم گیری وفعالیت ها

استاندارد ۶    

در انجام فعالیت ها بایستی از خود محوری پرهیز نموده وبا همفکری سایر همکاران فعالیت ها را انجام داده وآنان را در تصمیم گیری مشارکت دهد .

 

 انجام کار بدون دخالت ما فوق

استاندارد ۷  

 در انتقال مفاهیم از دانش کافی برخورداربوده ومهارت لازم را در این زمینه داشته باشد .

 

قدرت قضاوت وداوری

استاندارد ۹    

کارشناس امور اداری می بایست بینش لازم را به حقوق اداری داشته وبر مبنای آن بتواند در قضاوت وداوری قدرتمند بوده وعدالت را جاری نماید .   

 

استانداردهای مسئولیت پذیری وپاسخگویی  

 توجه به قانون وقانون مداری

استاندارد ۱

کارشناس امور اداری موظف است .

 الف  قانون ومقررات اداری را به طور کافی بداند .

ب  به قانون احترام گذاشته ودر چاچوب آن عمل نماید .

ج  محور کلیه فعالیت ها ی خود را موارد قانونی دانسته واز آن تخطی ننماید .

 

امانت داری در انجام فعالیت ها

 استاندارد ۲   

کارشناس امور اداری لازم است :

الف  رازدار باشد ( اسرار شخصی دیگران را قاش ننماید )

ب ) حافظ اطلاعات اداری بوده وامانت لازم را در عدم افشای آن راعایت نماید .

 

رعایت حقوق مراجعان

استاندارد ۳   

 به حقوق مراجعین احترام گذاشته ودر کار از تبعیض پرهیز نموده ونسبت به تضییع حقوق آنان اجتناب نماید .

 

رعایت درستی انجام فعالیت ها

استاندارد ۴   

فعالیت های کاری را بایستی به درستی انجام داده ومراحل آن را کامل نماید .

 

( درست انجام دادن کار  کاررا درست انجام دادن )

 پایبندی به اجرای نظام آراستگی در محیط کار (۵ )، سازماندهی ، نظم وترتیب ، پاکیزه سازی ،انضباط استاندارد سازی

استاندارد ۵    

بایستی نسبت به شناخت آراستگی سازمانی وفضای اداری اطلاعات لازم داشته وآن را در محیط کار استفاده نماید .

 

احساس مسئولیت ومراقبت از امکانات ومنابع

استاندارد ۶   

از امکانات سازمان ومنابع که جهت انجام فعالیت در اختیار دارد به درستی استفاده نموده ودر قبال آن احساس مسئویت ووظیفه نماید .

 

استانداردهای تعهدات حرفه ای

رعایت ایمنی وبهداشت محیط کار

استاندارد ۱    

موظف است بهداشت محیط اداری خود را رعایت کند وبه نکات ایمنی نیز توجه نماید .

 

انجام کار با میزان ، اندازه وکیفیت مطلوب

استاندارد ۲   

 کار را با میزان ، اندازه ، کمیت وکیفیت انجام دهد .

 

توسعه شغلی

استاندارد ۳   

 بایستی همگام با توسعه علم وفناوری جدید ، رفتار ومهارت خود را در زمینه پست امور اداری ارتقاء دهد .

 

به موقع انجام دادن امور محوله

استاندارد ۴    

بایستی وظایف محوله را در اسرع وقت وبه موقع انجام دهد .

 

   ارائه اطلاعات مورد نیاز به مراجعان به طور شفاف

استاندارد ۵      

نسبت به تبیین اطلاعات به مراجعین اقدام نموده وتوضیحات لازم را به طور شفاف برای آنان بیان نماید به طوری که مراجعین با یکبار مراجعه نسبت به حقوق خود آگاهی پیدا نموده واز اتلاف وقت وسرگردانی در اداره پرهیز نمایند .

 

استاندارد دانش وتخصص شغلی  

برخورداری از دانش شغلی

استاندارد ۱    

از دانش تخصصی شغلی لازم برای احراز این پست برخودار باشد .

تبصره : دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت که در ضمیمه آورده می شود دانش لازم برای این شغل را تعیین می نماید .

 

داشتن مشارکت در تصمیم گیری

استاندارد ۲   

اطلاعات دانشی لازم را در مباحث مشارکت داشته ودر تصمیم گیری آن را به کار بندد وروحیه انتقال دانش شغلی به دیگران را داشته باشد .

 

دانش روابط انسانی

استاندارد ۳   

دانش مدیریت حاکم بر روابط ومناسبات انسانی را داشته باشد .

 

رفتار سازمانی

استاندارد ۴  

 دانش واطلاعات لازم را در مورد شغل خود داشته باشد .

 

اطلاعات در خصوص شغل خود

استاندارد ۵  

 اطلاعات ودانش لازم در مورد شغل خود داشته باشد .

 

اصول تعلیم وتربیت

استاندارد ۶ 

 نسبت به اصول تعلیم وتربیت اطلاعات کافی داشته باشد .

 

تصمیم گیری وحل مسئله

استاندارد ۷  

کارشناس امور اداری انواعی از روش های اکتشافی حل مسئله را فهمیده واز آن استفاده می نماید .

 

الف  مساله را مشخص نموده ومتناسب با موقعیت های جدید در ارتباط کاری مساله را ۵۰ نموده ومنتج به نتیجه می نماید .

ب  برای رشد تفکر منطقی در همکاران حل مسئله را به طور مستقل ومتناسب با ظرفیت ها و قابلیت های عملکردی ارزش گذاری نماید .

ج  از تازه ترین پژوهش ها در زمینه اعتلای فکر ودانش متناسب با توسعه منابع انسانی بهره برداری نماید .

 

استانداردهای روانشناختی

توانایی تحکیم شخصیت در ارباب رجوع

 استاندارد ۱   

می بایستی در تحکیم شخصیت ارباب رجوع از توانایی لازم برخوردار باشد .

 

شناخت وتوجه به تفاوتهای فردی مراجعان

استاندارد ۲ 

 نسبت به تفاوتهای فردی مراجعان از شناخت لازم برخوردار بوده وبه تفاوتهای فردی آنان در پاسخگویی توجه نماید .

 

کنترل هیجان ها واسترس های روانی محیط کار

استاندارد ۳  

 در مقابل هیجان ها واسترس های محیط کار از ثبات فکری لازم برخوردار باشد واز واکنش های احساسی وهیجانی در انجام فعالیت ها پرهیز نماید .

 

آموزش عزت نفس ومسئولیت پذیری به همکاران

استاندارد ۴   

لازم است همکاران زیر مجموعه خود خویشتنداری را توصیه نموده ومسئولیت پذیری را در آنان تقویت نماید .

 

آموزش گذشت ، رفتار دوستانه وصمیمی ومحبت در محیط کار

استاندارد ۵   

با رفتار عملی خود وحیه گذشت ، رفتار دوستانه ، محبت آمیز وصمیمی را در محیط کار ودر بین همکاران ترویج وتقویت می نماید .

 

احترام متقابل به افراد

استاندارد ۶  

 لازم است به ارباب رجوع ، همکاران وسایر مراجعان احترام بگذارد .

 

ترویج روحیه ایثار

استاندارد ۷    

در تمام مراحل کار می بایست روحیه ایثار داشته باشد وبا رفتار خود روحیه فداکاری را در بین همکاران ترویج وتقویت نماید .

 

استانداردهای فناوری  

 استفاده از اینترنت

استاندارد ۱   

برای به روز نمودن دانش عملی وتئوری خود کارشناس امور اداری دانش عملی وتئوری خود را در زمینه استفاده از اینترنت واینترنت به روز نماید .

 

مهارت استفاده از نرم افزارها وتجهیزات آموزشی ، اداری

استاندارد ۲    

 در استفاده از نرم افزارها وتجهیزات اداری جدید مهارت لازم را داشته باشد .

 

مهارت استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری

استاندارد ۳       

مهارت لازم در استفاده از سیستم های مکانیزه امور اداری داشته باشد .

 

مهارت استفاده از رایانه در کلیه مراحل اداری

استاندارد ۴      

 در انجام فعالیت های اداری از رایانه استفاده نماید و۵ مرحله را به کار بندد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!