در معاوضه دارایی ها توجه به یک نکته الزامی است چنانچه دو دارایی که با هم معاوضه می شوند مشابه باشند برای تعویض آنها با یکدیگر شناسایی سود غیر منطقی است اما بر اساس اصل احتیاط کل زیان شناسایی می گردد اما در معاوضه دارایی های غیر مشابه کل سود و زیان معامله شناسایی می گردد

معاوضه دارایی های غیر مشابه:

ثبت زیر انجام می پذیرد:

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

 

فرمول زیر

 

استهلاک انباشته دارایی واگذار شده

 

**

 

بانک(درصورت دریافت سرک نقدی)

 

**

 

 

بهای تمام شده دارایی واگذار شده

 

**

 

سود

 

فرمول زیر

نکته:در ثبت بالا فرض بر دریافت سرک نقدی گذاشته شده بدیهی است چنانچه سرک نقدی پرداخت شده باشد ثبت بانک بستانکار خواهد شد همینطور فرض بر سود است چنانچه زیان در میان باشد به جای سود بستانکار , زیان بدهکار خواهیم داشت

سرک نقدی پرداخت شده

+

ارزش متعارف دارایی واگذار شده

=

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

سرک نقدی دریافت شده

ارزش دفتری دارایی واگذار شده

ارزش متعارف دارایی واگذار شده

=

سود یا زیان معاوضه

معاوضه دارایی های مشابه:

ابتدا با استفاده از فرمول زیر سود یا زیان معاوضه را مشخص میکنیم سپس بر اساس سود یا زیان ثبتهای متفاوتی خواهیم داشت

ارزش دفتری دارایی واگذار شده

ارزش متعارف دارایی واگذار شده

=

سود یا زیان معاوضه

۱-زیان:

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

 

فرمول زیر

 

استهلاک انباشته دارایی واگذار شده

 

**

 

زیان

 

فرمول بالا

 

بانک(درصورت پرداخت سرک نقدی)

 

 

**

 

بهای تمام شده دارایی واگذار شده

 

**

نکته:در ثبت بالا فرض بر پرداخت سرک نقدی گذاشته شده بدیهی است چنانچه سرک نقدی دریافت شده باشد ثبت بانک بدهکار خواهد شد

سرک نقدی پرداخت شده

+

ارزش متعارف دارایی واگذار شده

=

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

سرک نقدی دریافت شده

۲-سود:

الف-بودن سرک نقدی: سودی شناسایی نمی شود

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

 

ارزش دفتری دارایی واگذارشده

 

استهلاک انباشته دارایی واگذار شده

 

**

 

 

بهای تمام شده دارایی واگذار شده

 

**

ب-پرداخت سرک نقدی:سودی شناسایی نمی شود

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

 

فرمول زیر

 

استهلاک انباشته دارایی واگذار شده

 

**

 

 

بهای تمام شده دارایی واگذار شده

 

**

 

بانک

 

**

سرک نقدی پرداخت شده

+

ارزش دفتری دارایی واگذار شده

=

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

ج-دریافت  سرک کمتر از۲۵% از ارزش مبادله:سود به تناسب بخش نقدی مبادله شناسایی می شود

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

 

فرمول زیر

 

استهلاک انباشته دارایی واگذار شده

 

**

 

بانک

 

**

 

 

بهای تمام شده دارایی واگذار شده

 

**

 

سود

 

فرمول زیر

سود قابل شناسایی

+

سرک نقدی دریافتی

ارزش دفتری دارایی واگذار شده

=

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

سرک نقدی دریافت شده

*

کل سود حاصل از معاوضه

=

سود قابل شناسایی

سرک نقدی دریافت شده

+

ارزش متعارف دارایی تحصیل شده

نکته:کل سود حاصل از معاوضه از تفاوت ارزش دفتری و ارزش متعارف دارائی واگذار شده بدست می آید

د-دریافت سرک نقدی بیشتر از ۲۵% ارزش مبادله: در این حالت دیگر دو دارایی از حالت مشابه خارج می شوند و ثبتهای حسابداری ماند تعویض دارائی های غیرمشابه انجام می شود

مثال۱:یک دارایی به لرزش دفتری ۶۰۰ ریال با دارایی مشابه دیگری به ارزش متعارف ۸۰۰ ریال معاوضه و مبلغ ۲۰۰ ریال وجه نقد دریافت می شود دارایی تحصیل شده معادل چند ریال در دفاتر ثبت می شود

پاسخ:

ارزش دارایی واگذاری                                                            ۱۰۰۰=۲۰۰+۸۰۰

سود مبادله                                                                         ۴۰۰=۶۰۰-۱۰۰۰

با توجه به اینکه سود مبادله کمتر از۲۵% است و سرک نقدی دریافت شده است

سود قابل شناسایی                                                         ۸۰=(۲۰۰+۸۰۰)/۲۰۰*۴۰۰

ارزش دارایی تحصیل شده                                                       ۴۸۰=۸۰۰+۲۰۰-۶۰۰

مثال۲:یک شرکت فروشنده اتومبیل ,اتومبیل خود را با یک دستگاه رایانه معاوضه کرد سایر اطلاعات در تاریخ۳۱ خرداد ۱۳۷۷ در ارتباط با این رویداد به شرح زیر است:

ارزش دفتری اتومبیل                                               ۳۰۰۰۰

قیمت فروش اتومبیل بر اساس سیاهه                       ۴۵۰۰۰

ارزش متعارف رایانه                                                 ۴۳۰۰۰

سرک نقدی پرداخت شده                                         ۵۰۰۰

سود ناشی از معاوضه را محاسبه کنید

پاسخ:

ارزش متعارف اتومبیل                                                              ۳۸۰۰۰=۵۰۰۰-۴۳۰۰۰

سود ناشی از معاوضه                                                             ۸۰۰۰=۳۰۰۰۰-۳۸۰۰۰

چون معاوضه غیر مشابه است ملاک ارزش متعارف دارایی واگذار شده است

مثال۳:تجهیزاتی به ارزش دفتری۱۵۰ ریال و ارزش متعارف ۱۷۰ ریال همراه با پرداخت۳۰ ریال سرک نقدی واگذار و در عوض ماشین الاتی به ارزش روز ۲۱۰ ریال دریافت گردید بهای تمام شده دارایی تحصیل شده چند ریال است:

پاسخ:معاوضه دارایی غیر مشابه

سود معاوضه                                                                              ۲۰=۱۵۰-۱۷۰

بهای تمام شده ماشین آلات                                                       ۲۰۰=۲۰+۳۰+۱۵۰

ثبت روزنامه:

ماشن الات                                      ۲۰۰

               تجهیزات                                                 ۱۵۰

               نقد                                                        ۳۰

                سود معاوضه                                           ۲۰

مثال۴:شرکتی ماشین الاتی به ارزش دفتری۱۲۵ ریال و ارزش متعارف۱۰۰ ریال با یک قطعه زمین به ارزش متعارف۲۳۰ریال معاوضه کرد در این معاوضه مبلغ ۱۲۰ ریال نیز نقدا پرداخت نمود ثبت حسابداری:

 زیان معاوضه                                                                    ۲۵-=۱۲۵-۱۰۰

بهای تمام شده زمین                                                         ۲۲۰=۲۵-۱۲۰+۱۲۵

زمین                                           ۲۲۰

زیان معاوضه                                 ۲۵

                  ماشین الات                           ۱۲۵

                   نقد                                       ۱۲۰

مثال۵: در معاوضه دارایی های ثابت مشابه ارزش دفتری دارایی واگذار شده ۱۱۰۰۰ سرک نقدی دریافت شده ۳۰۰۰ارزش روز دارایی تحصیل شده۷۰۰۰ ریال است ثبت حسابداری:

پاسخ:

زیان معاوضه                                           ۱۰۰۰-=۱۱۰۰۰-۳۰۰۰+۷۰۰۰

بهای تمام شده دارایی تحصیل شده           ۷۰۰۰=۱۰۰۰-۳۰۰۰-۱۱۰۰۰

دارای ثابت جدید                        ۷۰۰۰

نقد                                          ۳۰۰۰

زیان معاوضه                              ۱۰۰۰

                  دارایی ثابت قدیم                        ۱۱۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!