• تدوین‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ جذب‌ ،تامین‌ و نگهداشت‌ بهینه‌ نیروی‌ انسانی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ در چارچوب‌ مقررات‌.
 •   تدوین‌ و اجرای نظ‌ام‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ برقراری‌ سیستمهای‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ از کمیت‌ و کیفیت‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ مثابه‌ بزرگترین‌ سرمایه‌ سازمان‌ .
 •   تکوین‌ پایگاه‌ اط‌لاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ سازمان‌ وط‌راحی‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ انتصابات‌ مبتنی‌ بر شایسته‌ سالاری‌ از ط‌ریق‌ شناخت‌ نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ وتجربی‌ ،ط‌راحی‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ و…
 •   تدوین‌ ساختار و تشکیلات‌ متناسب‌ سازمان‌ منط‌بق‌ با شرائط‌ محیط‌ی‌ حاکم‌ بر مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ و الزامات‌ فراسازمانی‌ آن‌(در بخش‌ ستاد و صف‌ و در حوزه‌های‌ بیمه‌ای‌ ،درمان‌ و…)
 •   مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تهیه‌ و تنظ‌یم‌ برنامه‌ و بودجه‌ جامع‌ و تلفیقی‌ سازمان‌ و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ بودجه‌ واحدهای‌ بیمه‌ای‌ ،درمانی‌ و سرمایه‌ گذاری‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ مصوب‌ .
 •   تکوین‌ نظ‌ام‌ مالی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور مالی‌ بنحوی‌ که‌ متضمن‌ دقت‌ ،صحت‌ ،سرعت‌ ،شفافیت‌، جامعیت‌ و… باشد.
 •   ساماندهی‌ نوین‌ امور مالی‌ سازمان‌ در حوزه‌ تسهیلات‌ اعط‌ائی‌ ،سرمایه‌ گذاری‌، ساخت‌ و ساز، پیگیری‌ مط‌البات‌ و… و ایجاد شفافیت‌ و بهنگام‌ سازی‌ حسابهای‌ فی‌مابین‌ سازمان‌ و شرکتهای‌ وابسته‌ و تابعه‌ .
 •   انجام‌ امور مربوط‌ به‌ پشتیبانی‌ واحدهای‌ بیمه‌ای‌ و درمانی‌ در سط‌وح‌ ستادی‌ ،استانی‌ واجرائی‌ و ساماندهی‌ مجدد سیستمهای‌ تامین‌،ثبت‌ و نگهداری‌ حسابها ،حفاظ‌ت‌ فیزیکی‌ و صیانت‌ از اموال‌ و دارائیهای‌ سازمان‌.
 •   انجام‌ امور مربوط‌ به‌ استانداردسازی‌ در مجموع‌ جهات‌(از حیث‌ جا و مکان‌ ،تجهیزات‌ و لوازم‌ اداری‌ امکانات‌ ارتباط‌ی‌ ،وسائط‌ نقلیه‌ و…) و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ تسهیم‌ منابع‌ در اختیار ،منط‌بق‌ با استانداردهای‌ تعیین‌ شده‌ نیاز واحدها.
 •   اهتمام‌ و مساعی‌ لازم‌ در بهینه‌ سازی‌ امور رفاهی‌ ،تفریحی‌ و تربیت‌ بدنی‌ کارکنان‌ با رعایت‌ مولفه‌هائی‌ نظ‌یر جامعیت‌ ،کفایت‌ و… منط‌بق‌ با نیاز کارکنان‌ و در چارچوب‌ شرائط‌ و مقتضیات‌ سازمان‌ .
 •  تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه به مدیریت جهت طرح در هیئت مدیره جهت تصویب نهائی
 •   اهتمام‌ ویژه‌ در اجرای‌ هر چه‌ سریعتر مکانیزاسیون‌ امور در حوزه‌ اداری‌ و مالی‌ و مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تعمیم‌ سیستمهای‌ مکانیزه‌ در واحدهای‌ سازمانی‌ از ط‌ریق‌ ایجاد انط‌باق‌ ،بیشتر در ضوابط‌ و موازین‌ اداری‌ ،تشکیلاتی‌ ،مالی‌،آموزشی‌ و… با توجه‌ به‌ تغییرات‌ و تحولات‌ ناشی‌ از اتوماسیون‌ امور.
 • تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه به مدیریت جهت طرح در هیئت مدیره جهت تصویب نهائی
 • برگزاری مناقصه ها و مزایده هاو شرکت در کمیسیون های مربوطه  و نظارت برفروش اموال شرکت و اخذ استعلامات قیمت و ارسال دعوتنامه به اعضا کمیسیون جهت شرکت در جلسات مربوطه
 • تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه به مدیریت جهت طرح در هیئت مدیره جهت تصویب نهائی
 • نظارت بر وضعیت نقدینگی و اطمینان از توان شرکت در بازپرداخت بدهیهای شرکت
 • نظارت و رسیدگی و تائید فعالیتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری
 • تنظیم و تهیه گزارشات مالی از جمله صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای
 • نظارت بر تهیه گزارشات مالیاتی ، از جمله اظهارنامه مالیاتی ، مالیاتهای عملکرد ، مالیاتهای تکلیفی و غیره
 • پیگیری مستمر و مداوم جهت حل اختلافات مالیاتی و بیمه و حضور در کمیسیونهای مربوطه با رعایت قوانین و مقررات
 • تهیه و اصدار شرح وظایف واحدهای ستادی و صف شرکت
 • مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه و آماده سازی اطلاعات و ارقام بودجه و نظارت بر حسن اجرای بودجه و پیشنهاد بودجه اصلاحی
 • نظارت بر حسن اجرای هزینه جاری و سرمایه ای شرکت بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ومطابق  بودجه مصوب
 • بررسی نیاز واحدها به نیروی انسانی بر اساس ساختارسازمانی و تامین کمبود واحد از حیث نیروی انسانی پس از اخذ مجوزهای لازم
 • نظارت بر وضعیت پرسنلی و ارائه پیشنهادات لازم جهت ایجاد و یا حذف پستهای سازمانی
 • تهیه و تنطیم آئین نامه رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آن پس از ابلاغ هیئت مدیره
 • صدور اوراق مرخصی و ماموریتهای اداری ، اوراق تسویه حساب و پرداخت مطالبات کارکنان منقضی خدمت
 • طرح تعدیل و طبقه بندی مشاغل و برقراری نظام ارزشیابی کارکنان
 • نظارت بر نگهداری صحیح اموال شرکت ( وجود جمعدار اموال ) و احتساب ذخیره استهلاک آن در دوره های مالی مورد نظر
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و اداری و ارائه آن به ذینفعان
 • صدور تائیدیه طلب و بدهی پیمانکاران و افراد طرف حساب
 • ضبط و نگهداری اوراق و ضمانت نامه های بانکی
 • نظارت و انجام محاسبات لازم جهت پرداخت حقوق کارکنان شرکت و پرداخت حقوق پیمانکاران خدماتی شرکت
 • نظارت بر حسن محاسبات مالیاتهای تکلیفی ، ارزش افزوده ، مالیات حقوق و … و پرداخت آنها در مواعید قانونی
 • پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق مقررات پرسنلی و حقوق کارکنان از جمله بیمه مستخدم و بیمه سهم کارفرما و بیمه های عمر و همگانی و بیمه دارائیهای شرکت
 • نظارت بر وصول درآمدهای شرکت و واریز آن به حسابهای معرفی شده شرکت و انجام و تهیه صورت مغایرات بانکی و رفع مغایرات احتمالی و انجام مکاتبات جهت افتتاح و انسداد حسابهای بانکی مربوطه
 • نظارت بر اجرای احکام کارگزینی ، ارتقاء،  ترفیع ، توبیخ و انتقال کارکنان
 • نظارت بر امور ثبت ، بایگانی و توزیع نامه های اداری داخلی و خارجی شرکت
 • تهیه و تنظیم صورتجلسات مجامع ، هیئت مدیره و ثبت در اداره ثبت شرکتها
 • نظارت بر سرویس دهی نقلیه به کارشناسان و کارکنان شرکت
 • نظارت و تائید گواهی های کار و ضمانت کارکنان برای مراکز مختلف
 • نظارت بر سرویس و نگهداری تاسیسات و تعمیرات ساختمان
 • نظارت بر ورود و خروج محصولات تولیدی شرکت و ارائه آن در قبال اخذ مدارک مثبته به مشتریان و نگهداری بهینه آنها
 • نظارت بر انجام عملیات انبارگردانی موجودیهای فیزیکی در مقاطع مختلف
 • نظارت و کنترل موجودیهای نقدی واسناد مثبته تنخواه گردانهای شرکت

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!