شرح وظایف مدیر مالی

 1. نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بـر اسـاس اسـتانداردهای حـسابداری و اطلاعـات موجـود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورتهای مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح.(شرح وظایف مدیر مالی)
 2. ارائه گزارشات مالی (بودجه ای، نقـدینگی، دارایـی هـا، وضـعیت پیمانکـاران، مالیـه، بـدهی) بـر ا سـاس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات.
 3. پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده بـا سـازمانهای مربوطـه (برنامه بودجه و توانیر) به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای.
 4. کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت بر اساس بودجـه و اولویـت بنـدی نیازهـا و اهـداف شـرکت بـه منظور تخصیص بهینه نقدینگی به اولویتهای شرکت.
 5. نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساسآئین نامه تحریـر دفـاتر بـه منظـور اطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی.
 6. کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اسـاس صـورت مغـایرت و تطبیـق حسابها به منظور رفع مغایرتها و شفاف سازی حسابها.
 7. نظارت و کنترل بر کلیه پرداختها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت پیمانکاران و فروشندگان و سایر ) بر اساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذینفعان.
 8. کنترل و نظارت و تایید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال (جمعداری یا امین امـوال ) و تاسیـسات بر اساس آیین نامه ها، قوانین، مقـررات و مـدارک مربوطـه بـه منظـور حـصول اطمینـان از نگهـداری و حفاظت از دارایی به نحو مناسب.
 9. تهیه و بازنگری آیین نامه های مالی بر اساسآئین نامه معاملات (آئین نامه اموال، نحو ثبـت حـسابها، آئین نامه وام) به منظور ساماندهی فعالیتهای اداری و مالی.
 10. نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرسـتی بـر اسـاس شـرح وظـایف و بخـشهای شغلی به منظور بهره وری بیشتر کارکنان.
 11. نیازسنجی آموزش پرسنل تحت سرپرستی بر اساس نیازهای شخصی به منظور ارتقاء دانـش و بـه روز نگهداشتن اطلاعات پرسنل.
 12. تهیه و ارائه بودجه شرکت بر اساس کسب اطلاعات از واحدهای مختلف و تجربه سالهای گذشته بـه منظور برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده.
 13. انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بـر اسـاس نیازهـای موجـود و درخواست واحدهای مذکور به منظور پاسخگویی به واحدهای ذیربط . (مالیـات، بیمـه، دیـوان محاسـبات، بازرسی، شهرداری و …)
 14. شــرکت در جلــسات کمیــسیون هــای داخلــی شــرکت(معــاملات، وام و …) بــر اســاس عــضویت در کمیسیونهای مذکور به منظور تصمیم گیری و تنظیم صورت جلسات.
 15. مشارکت فعال در طراحی ، اسـتقرار و بـروزآوری سیـستم مـدیریت یکپارچـه IMS و شرکت در برنامه های مرتبط با آن از جمله : حضور مستمر در کلیه جلـسات مربوطـه ، اهتمـام و پیگیـری در جهـت دستیابی به اهداف سازمان ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیـست محیطـی و خطـرات ایمنـی ، مانورهـای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ، ممیزی های داخلی و خارجی و سایر برنامه های مرتبط.
 16. نظارت و کنترل بر رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای مرتبط با سیستم یکپارچه مدیریت رفع هر گونه عدم انطباق مشاهده شده در واحد تحت سرپرستی خود.
 17. ترویج تفکر سیستمی و ایجـاد حـس تعهـد در کلیـه کارکنـان در خـصوص رعایـت الزامـات سیـستم و اعلام نیازهای آموزشی کارکنـان تحـت سرپرسـتی خـود بـه منظـور تعمیـق و (IMS) مدیریت یکپارچه گسترش سیستم مذکور در سطح شرکت.
 18. انجام سایر وظایف محوله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!