-کلیات۱-۱-   تعریف تنخواه گردان:

تنخواه گردان عبارتست از مبلغ ثابت و از پیش تعیین شده ای که به صورت نقد یا موجود در بانک (حساب شخصی مسؤول تنخواه)، متناسب با حجم پرداختهای نقدی سازمان برای انجام خرید یا هزینه های مشخصی دراختیارمتصدی مربوطه گذاشته میشود که پس از مدت معین یا صرف میزان معینی از وجوه فوق و یا ترکیبی از هر دو معادل جمع هزینه های انجام شده براساس صورت خلاصه تنظیمی پس از رسیدگی به وی پرداخت و وجوه تنخواه گردان مجدداً تأمین شود.

۱-۲- هدف از ایجاد تنخواه گردان:

۱-۲-۱- ایجاد سهولت و تسریع در امر پرداخت:

 استفاده از تنخواه گردان در مورد پرداختهای جزئی هزینه ها و همچنین در مواردی که پرداختها جنبه فوریت دارند و یا دسترسی به بانک وجود ندارد، باعث سهولت و تسریع در امر پرداخت میشود.

۱-۲-۲- کاهش حجم عملیات پرداختهای نقد و بانک:

 چنانچه پرداختهای مذکور در بند ۱-۲-۱ از طریق صندوق و یا بانک انجام پذیرد با توجه به تعداد پرداختها و طی مراحل عملیات پرداخت، این امر علاوه بر کندی در امر پرداخت موجب افزایش حجم عملیات حسابداری خواهد شد.

۱-۲-۳- افزایش کنترل وجوه نقد:

 با توجه به بندهای فوق استفاده از روش پرداخت تنخواه گردان باعث افزایش کنترل بر وجوه نقد میشود که چگونگی ایجاد واستفاده از تنخواه گردان در این آییننامه تشریح شده است.
۱-۳- روش کار تنخواه گردان:

۱-۳-۱- دارنده تنخواه مجاز به دریافت وجه از دیگران به جز تأمین مجدد تنخواه از سازمان نمیباشد.

۱-۳-۲- عملیات مالی پرداختهای تنخواه گردان به هنگام واریز هزینه های انجام شده در حسابها ثبت میشوند.

۱-۳-۳- پرداختهای هر یک از تنخواهگردانها به هزینه ها و موارد مشخص شده در یک واحد مثل واحد تدارکات، رستوران، روابط عمومی، نقلیه و غیره، اختصاص دارد.

۱-۴- مسئول تنخواه گردان:مسئول تنخواه گردان براساس سیاستهای داخلی و نیاز مدیریت، عموماً به یکی از دو روش زیر انجام وظیفه مینماید:

۱-۴-۱- مسئول تنخواه گردان خود مسئول انجام هزینه و پرداخت آن است.

۱-۴-۲- مسئول تنخواه گردان صرفاً پرداخت کننده میباشد و عملیات هزینه یا خرید به عهده وی نیست.

تبصره۱: در هر دو روش فوق، تنظیم اسناد هزینه به عهده مسئول تنخواه گردان میباشد و پاسخگوی نهایی وجوه دریافتی خواهد بود.

۲- روش ایجاد تنخواه:

۲-۱- تنخواه گردان برای پرداختهای جزئی و همچنین پرداخت بهای خرید اجناس و خدمات مشخصی ایجاد میشود، لذا به هنگام ایجاد تنخواه حد مجاز و ماهیت پرداختهای مجاز از محل تنخواه گردان تعیین میشود.

تبصره۲: حد نصاب مبلغ تنخواه گردان و حد مجاز اولیه و ثانوی با پیشنهاد مدیر هر واحد و تصویب مدیر عامل تعیین میشود و قابل تغییر است.

۲-۲- مبلغ هر تنخواه گردان براساس حجم عملیات آن تنخواه گردان برای مدت مشخصی تعیین میشود. بنابر این هنگام ایجاد تنخواه گردان نکات زیر حائز اهمیت است.

۲-۲-۱- تشخیص میزان وجه نقد مورد نیاز.

۲-۲-۲- برآورد دوره تنخواه گردان (فاصله زمانی بین درخواستهای بازپرداخت هزینه های انجام شده).

۲-۲-۳- برآورد مدت واریز (مدت زمانی که بازپرداخت هزینه های تنخواه گردان به طول میانجامد).

۲-۳- به منظور تعیین مبلغ تنخواه گردان ابتدا هدف از تنخواه گردان و ماهیت پرداختهای آن توسط مدیران واحدهای مربوطه مشخص شده و بر این اساس میزان مخارج روزانه قابل پرداخت از محل تنخواه گردان برآورد میشود. سپس دوره تنخواه گردان توسط مدیر واحد مربوطه تعیین و به مدیر عامل گزارش میشود.به علاوه با توجه به حجم عملیات حسابداری مدت واریز تنخواه گردان مشخص و سپس مبلغ تنخواه گردان از رابطه زیر به دست میآید.متوسط مخارج روزانه × (مدت واریز + دوره تنخواه گردان) = مبلغ تنخواه گردان– فرم مجوز ایجاد تنخواه گردان توسط معاون/مدیر مربوطه تکمیل و پس از اخذ تأیید مدیر عامل برای اقدامات آتی از طریق معاون اداری مالی و برنامه ریزی در اختیار مدیر مالی قرار میگیرد.

۳- چگونگی عمل تنخواه گردان:

۳-۱- هنگام ایجادتنخواه گردان حد مجاز قابل پرداخت از محل تنخواه گردان طبق تبصره ۲ تعیین میشود. عموماً پرداختهای تنخواه گردان دارای دو حد مجاز میباشد:

۳-۱-۱- حد مجاز اولیه:

 حد مبالغی است که مستقیماً توسط دارنده تنخواه گردان و بدون اخذ تأیید از مقام بالاتر قابل پرداخت میباشد.

۳-۱-۲- حد مجاز ثانوی:

حد مبالغی است که از میزان حد مجاز اولیه تجاوز میکند. در این موارد مسئول تنخواه گردان پس از تصویب مقام مافوق میتواند اقدام به پرداخت نماید.تبصره۳: مبالغی که بیش از محد مجاز ثانوی باشد به هیچ عنوان از محل تنخواه گردان قابل پرداخت نخواهد بود و صرفاً از طریق صدور چک پرداخت میشود.

۳-۲- پس از تعیین مبلغ تنخواه گردان، وجوه مزبور در مقابل اخذ تضمین کافی (چک یا سفته) در اختیار مسئول تنخواه گردان قرار میگیرد.

تبصره۴: ارایه چک به صورت تضمین فقط در صورت تأیید مدیر عامل امکانپذیر است.

۳-۳- درخواست وجه برای تأمین تنخواه گردانها با صدور برگ درخواست پرداخت انجام میشود.

۳-۴- پرداخت علی الحساب (موقت): اینگونه پرداختها در حسابها عمل نگردیده و به ازای هر پرداخت یک برگ درخواست پرداخت صادر میشود که مبلغ آن تا زمان تسویه به عنوان قسمتی از موجودی تنخواه گردان تلقی میشود و اصولاً برای تقسیم پرداختهای وجوه در هر واحد میباشد، به عنوان مثال دارنده تنخواه گردان تدارکات به صورت پرداختهای علی الحساب، وجوهی را به مأموران خرید میدهد تا پس از دریافت مدارک مثبته با آن تسویه حساب نماید.

۳-۵- متصدیان و مسئولین تنخواه گردانها موظف میباشند قبل از پایان سال وجوه نقد نزد خود را به حساب بانکی سازمان واریز نموده و تا حداکثر یک ماه بعد از پایان سال مالی نسبت به ارایه اسناد مثبته اقدام و تنخواه گردان واگذاری را تسویه حساب نماید.

تبصره۵: جریمه دیرکرد در تسویه حساب تنخواه توسط مدیر امور مالی پیشنهاد شده و به تصویب مدیر عامل میرسد.

تبصره۶: جمع موجودی نقد نزد مسئول تنخواه گردان و مبلغ اسناد مثبته پرداخت شده و برگهای علی الحساب تنخواه گردان باید همواره برابر مبلغ تنخواه گردان باشد که این موضوع به طور اتفاقی توسط امور مالی کنترل شده و صورتجلسه مربوطه تنظیم خواهد شد.

 ۳-۶- فوق العاده کسری تنخواه گردان میتواند به صورت زیر قابل پرداخت میباشد:

l از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تنخواه گردان تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ماهانه ۱۰٫۰۰۰ ریال.

l از ۵٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تنخواه گردان تا سقف ۰۰۰٫۲۰٫۰۰۰ ریال ماهانه ۲۰٫۰۰۰ ریال.

l از ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تنخواه گردان تا سقف ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ماهانه ۳۰٫۰۰۰ ریال.

l از ۵۰٫۰۰۰٫۰۱ ریال تنخواه گردان تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ماهانه ۵۰٫۰۰۰ ریال.

l از ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال به بالا ماهانه ۷۰٫۰۰۰ ریال.

تبصره۷: برای پرداخت کسر صندوق (تنخواه گردان) به شرح فوق ضروری است تنخواه حداقل یک بار در ماه گردش داشته باشد.

۴- رسیدگی اسناد تنخواه گردان

اسناد قابل پرداخت از طریق تنخواه گردان در مراحل زیر رسیدگی میشود:

۴-۱- قبل از پرداخت:

 رسیدگی اسناد قبل از پرداخت با توجه به شرح بند ۴-۱ به صورت زیر عمل میآید:

– در مواردی که دارنده تنخواه گردان خود انجام دهنده هزینه نیز باشد، رسیدگی صرفاً به صورت شناخت و آگاهی به مسئول مالی از ماهیت پرداخت انجام میشود.

– در مواردی که دارنده تنخواه گردان صرفاً پرداخت کننده باشد، رسیدگیهای لازم براساس ضوابط موجود در امور مالی اعمال و پس از تأیید صحت آنها اقدام به پرداخت میشود.

۴-۲- بعد از پرداخت:

 اسناد پرداخت شده از طریق تنخواه گردان به انضمام صورت خلاصه مربوط، به امور مالی ارسال میشود. امور مالی براساس ضوابط تعیین شده بررسیهای لازم را به عمل آورده و پس از تأیید اسناد، مراحل تأمین تنخواه گردان انجام میشود.

تبصره۸: در صورتی که تنخواه بابت خرید باشد درخواست خرید و رسیدهای کالا برای خرید از محل تنخواه و سایر مدارک مثبته پیوست میشود.

تبصره۹: مسئول تنخواه گردان در خریدها ملزم به رعایت مفاد آییننامه معاملات و سایر قوانین مربوط میباشد.

۵- اسناد مربوطه

۵-۱- برگ پرداخت تنخواه گردان.

۵-۲- فرم مجوز ایجاد تنخواه گردان.

۵-۳- فهرست صورت هزینه های تنخواه گردان .

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام ضمن تشکر از مطالب ارزشمند و کاربردی شما ممکنه دستورالعمل تنخواه گردان رو برام ایمیل کنید ممنون میش

  پاسخ
 • عباس صفائی
  شهریور 4, 1398 4:06 ب.ظ

  با سلام و احترام؛
  خواهشمند است فایل مربوط به دستور العمل تنخواه گردان را برای بنده ایمیل فرمایید.
  با سپاس فراوان
  صفائی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!