اخبار حسابداری ایران | حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه،همکاران سیستم,دانلود,اظهارنامه,مدیریت

لزوم تعدیل کاربرگها

لزوم تعدیل حسابها

باتوجه به قبول فرض تعهدی در حسابداری ،شناسائی وثبت اقلام دارائی ، بدهی ، سرمایه ، درآمد وهزینه می بایست براساس مفروضات زیر صورت می گیرد:

خرید وفروش دارائی دردوره ای که معامله انجام می شود دردفاتر ثبت می شود ، اعم ازاینکه تمام یاقسمتی ازبهای آن پرداخت یادریافت شده یانشده باشد
درآمد دردوره ای که تحقق می یابد ، باید دردفاتر ثبت شود ، اعم از اینکه وجه مربوط به آن دریافتشده یانشده باشد .
هزینه دردوره ای که واقع می شود باید دردفاتر ثبت شود ، اعم ازاینکه وجه آن پرداخت شده یانشده باشد .
قبول مفروضات فوق وهمچنین پذیرفتن اصل مقابله یاتطابق هزینه هاودرآمدهای یک دوره ایجاب می کند که جهت تعیین سود وزیان موسسه ، درپایان دوره مالی یک سلسه اصلاحات ( تعدیلات ) درحسابهاانجام شود .

که مهمترین موارد تعدیلات رامختصراً به شرح ذیل ذکر می کنم :

تعدیل حسابهای پیش پرداخت

درطول دوره مالی موارد مختلفی ازپیش پرداختها مکن است دردفاتر ثبت شود . همه این پیش پرداخت ها به هنگام ثبت دردفاتر ، بعنوان دارائی موسسه تلقی می شود . چراکه هنوز انتفاعی ازآنها به موسسه نرسیده است وحتی ممکن است موسسه اقدام به پس گرفتن وجوه پیش پرداخت شده کند . برخی از موارد پیش پرداخت خای طی دوره مالی مربوط به بیعانه هائی است که جهت خرید دارائی ها به موسسه فروشنده پرداخت می شود ( مانند پیش پرداخت خرید اتومبیل که به شرکتهای خودرو ساز پرداخت می شود) . این پیش پرداخت ها درهنگام تحویل گرفتن دارائی مورد معامله می بایست بستانکار شده وحساب داائی مربوط ( مانند وسائط نقلیه ) بدهکار شود . برخی دیگر از پیش پرداخت ها مربوط به هزینه هایی است که هنوز واقع نشده اند یعنی هنوز انتفاعی دراین مورد به موسسه نرسیده است مثلاً پیش پرداخت بیمه یاپیش پرداخت اجاره از آن جمله اند . این نوع پیش پرداخت ها باگذشت زمان ودریافت انتفاع توسط موسسه به هزینه تبدیل می شوند .

مثال :

دراول اسفندماه ۱۳۷۸ مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال بابت اجاره ماههای اسفند وفروردین محل تعمیرگاه موجر پرداخت شد ه است . چون هنوز دراین تاریخ انتفاعی به موسسه نرسیده است ، کل مبلغ به عنوان پیش پرداخت ( نوعی دارائی) دردفاتر موسسه ثبت شده است . اماباگذشت یک ماه یعنی درپایان دوره مالی می بایست به میزان انتفاع دریافت شده یعنی یک دوم پیش پرداخت مذکور ازاین دارائی کسرشده وبه حساب هزینه اجاره منظور شود . بنابراین ثبت تعدیلی زیردردفتر روزنامه تعمیرگاه انجام می شود :

۲۹/۱۲/۷۸ هزینه اجاره محل ۰۰۰ر۰۰۰ر۲

پیش پرداخت اجاره ۰۰۰ر۰۰۰ر۲

تعدیل پیش پرداخت بابت اجاره اسفند

تعدیل موجودی ملزومات مصرفی

چنانچه ملزومات مصرفی موسسه ( مانند ملزومات اداری ، قطعات یدکی ، ملزومات مصرفی نظافت و.. ) بطورعمده خریداری شده وبه انبار موسسه تحویل داده شود این موجودیها به هنگام خرید بعنوان دارائی موسسه شناسائی وثبت می شود . بدیهی است که درطول دوره مالی مقداری ازاین موجودیها دراجرای عملیات موسسه مصرف می شود . بنابراین لازم است که میزان مصرف موجودیها تعیین شده وبه همین میزان حساب هزینه ملزومات مصرفی بدهکار وحساب موجودی ملزومات بستانکار شود .

مثال :

حسابدار تعمیرگاه پس ازبررسی انبار ملزومات مصرفی ، مشخص کرده است که به میزان ۰۰۰ر۵۰۰ ریال از موجود ی ملزومات طی اسفندماه مصرف شده است . بنابراین ثبت تعدیلی زیردردفتر روزنامه تعمیرگاه انجام می شود :

۲۹ /۱۲/۷۸ هزینه ملزومات مصرفی ۰۰۰ر۵۰۰

موجودی ملزومات مصرفی ۰۰۰ر۵۰۰

بابت ملزومات مصرفی طی اسفندماه ۷۸

تعدیل پیش دریافت ها

پیش دریافت درآمد تازمانی که خدمات مورد معامله به مشتری ارائه نشده است ، بعنوان بدهی دردفاتر فروشنده خدمات ثبت می شود . به محض اینکه خدمات مورد معامله به مشتری ارائه شد ، این بدهی به درآمد تبدیل می شود . بنابراین درپایان دوره مالی باید حساب پیش دریافت درآمد بابت خدمات ارائه شده بدهکار وحساب درآمد بستانکارشود .

مثال :

بابررسی حسابدارتعمیرگاه مشخص شده که یک دوم خدمات منعقده درتاریخ ۱۳/۱۲/۷۸ تاپایان اسفندماه به شرکت آذین ارائه شده است لذا تعدیلی باید دردفاتر تعمیرگاه انجام شود :

۲۹ /۱۲/۷۸ پیش دریافت درآمد ۰۰۰ر۰۰۰ر۲

درآمد ۰۰۰ر۰۰۰ر۲

تعدیل بابت درآمد ارائه شده دراسفندماه

تعدیل بابت هزینه های معوق

هزینه های معوق هزینه هایی هستند که واقع شده ولی هنوز پرداخت نشده اند . مثلاً درپایان دوره مالی باید هزینه های آب . برق . تلفن وگاز مصرفی موسسه که صورتحساب مربوط به آنها هنوز توسط موسسه دریافت نشده است ، شناسائئی ودردفاتر ثبت شود چراکه این هزینه ها واقع شده اند وطبق فرض تعهدی باید به حساب گرفته شود .

برخی از هزینه هاراباید باتوجه به مبلغ آنها دردوره های مشابه پیش بینی کرد . بدیهی است چنانچه مبلغ واقعی این هزینه ها بطور قابل ملاحظه ای باآنچه که پیش بینی شده است ، اختلاف داشت از این بابت تعدیل لازم دردفاتر انجام شود .

برخی دیگر از هزینه های معوق هزینه هائی هستند که مبلغ آنها مشخص است ولی به دلایلی هنوز پرداخت نشده اند .

مثلاً ممکن است هزینه بهره وام دریافتی به دلیل نرسیدن موعد پرداخت قسط وام ، هنوز پرداخت نشده باشد ولی مبلغ آن مشخص است واین هزینه واقع شده است لذا باید دردفاتر ثبت شود . یاحقوق ومزایای بعضی ازکارکنان ممکن است هنوزپرداخت نشده باشد که این هزینه نیز باید شناسائی وثبت شود . درهمه موارد فوق ، درمقابل هزینه هایی که اتفاق افتاده ولی هنوز پرداخت نشده اند نوعی تعهد ( بدهی)برای موسسه به وجود می آید که این بدهی هاباید دردفاتر ثبت شوند.

مثال:

طبق بررسی حسابدار تعمیرگاه هزینه های آب وبرق وتلفن تعمیرگاه درماه اسفند حدود ۰۰۰ر۵۰۰ ریال است که تعدیل لازم انجام می شود :

۲۹ /۱۲/۷۸ هزینه آب وبرق وتلفن ۰۰۰ر۵۰۰

آب وبرق وتلفن پرداختنی ۰۰۰ر۵۰۰

بابت هزینه آب وبرق وتلفن اسفندماه ۷۸

نحوه تکمیل کاربرگ
حال که بالزوم تعدیل حسابها وموارد مهم آن آشنا شدید ، باید بدانبد که حسابداران قبل از ثبت تعدیلات دردفاتر قانونی ، به منظور حصول اطمینان ازاینکه کلیه موارد تعدیل حسابها را مورد دقت قرارداده اند وهمچنین برای ارائه تصویری از سود وزیان وترازنامه موسسه قبل از بستن حسابها ، اقدام به تهیه کاربرگی می کنند که به کاربرگ ۱۰ ستنونی معروف است . دراین کاربرگ ۵ بخش وجوددارد که بخش اول آن مخصوص ترازآزمایشی ۲ ستونی ازمانده حسابهادرپایان دوره مالی وقبل از تعدیل حسابهاست .

دربخش دوم تعدیلات ودربخش سوم ترازآزمایشی تعدیل شده رامی نویسند

دربخشهای چهارم وپنجم به ترتیب سودوزیان وترازنامه موسسه نشان داده می شود .

باید توجه داشت که تهیه وتکمیل کاربرگ الزامی نیست وبدون تهیه آن نیز می توان مستقیماً تعدیلات راانجام داده وچرخه حسابداری راتکمیل کرد.

درموسساتی که موارد تعدیل قابل توجه است ، تهیه کاربرگ می تواند موجب حصول اطمینان از ثبت کلیه موارد تعدیل شود وقبل از بستن حسابها مدیریت رادرجریان نتیجه عملیات قراردهد .

چگونگی تکمیل ستونهای کاربرگ :

× عنوان کاربرگ : دربالای کاربرگ باید نام موسسه ، عنوان کاربرگ ودوره مالی نوشته شود .

× ستون عنوان حسابها : دراین ستون عناوین حسابهابااستفاده ازترازآزمایشی قبل از تعدیل نوشته می شود . درنوشتن نام حسابها معمولاً جهت ایجاد سهولت درانتقال ارقام بین ستونهای کاربرگ ، ابتدا حسابهائی که مانده بدهکار دارند وسپس حسابهائی که مانده بستانکار دارند نوشته می شود .

× ستونهای تراز آزمایشی : دراین دوستون ، تراز آزمایشی از مانده حسابهای قبل از تعدیل نوشته می شود . همانگونه که قبلاً مشاهده کردید ، تراز آزمایش ۴ ستونی پس از ثبت عملیات موسسه دراسفندماه تهیه شده بود که عیناً مانده حسابها ازاین تراز آزمایشی به ۲ ستون تراز آزمایشی کاربرگ منتقل می شود .

× ستونهای تعدیلات : دراین دوستون ، تعدیلات لازم درحسابهای موسسه منعکس می شود ، جهت ایجاد سهولت درردیابی طرفین ثبت های تعدیلی ، درکنارارقام مندج درستونها، طرفین هرثبت تعدیلی باحروف الفبا مشخص می شود .

× ستونهای تراز آزمایشی تعدیل شده : دراین دوستون ، تاثیر تعدیلات برحسابهای کل موسسه نشان داده می شود . به عبارت دیگر ، مانده جدید حسابها پس از تعدیل در این دوستون منعکس می شود .

× ستون سودوزیان ترازنامه ای : این ۴ ستون راهمزمان باید تکمیل کرد . به این ترتیب که بااستفاده از ارقام مندرج درستونهای تراز آزمایشی تعدیل شده ، حسابهاراازبالا به ترتیب می خوانیم وهرحساب راباتوجه به ماهیت آن اگر سودوزیانی بود ( هزینه هاودرآمد) به یکی از دوستون سودوزیان وچنانچه ماهیت آن ترازنامه ای بود( دارائی ها . بدهی ها وارزش ویژه ) به یکی از دوستون ترازنامه منتقل می کنیم . پس از انتقال ارقام به ستونهای سود وزیان وترازنامه ، ستونهای سودوزیان راجمع می کنیم . تفاضل جمع ستونهای بدهکار وبستانکار ، سودیازیان موسسه رانشان می دهد . این ارقام راچنانچه سوداست به ستون بستانکار ترازنامه ودرصورتی که زیان است به ستون بدهکارترازنامه منتقل می کنیم . پس ازانتقال رقم سود یا زیان به ستون مربوطه درترازنامه ، جمع ستونهای بدهکاروبستانکار ترازنامه باید موازنه شود واین موازنه به معنی صحت ثبت ارقام درکاربرگ است .

۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!