۱- رعایت اصل استقلال در مورد کدام یک از خدماتی که حسابرسان انجام می دهند الزامی است؟

۱) تمام خدمات اعتباردهی

۲) تمام خدماتی که حسلبرسان ارائه می کنند

۳) فقط خدمات حسابرسی صورتهای مالی

۴) خدمات مشاوره مالی و بررسی صورتهای مالی

۲- معاملات با اشخاص وابسته کدام یک از ادعاهای مدیریت را همواره با ابهام روبرو میسازد؟

۱) ارائه و افشا

۲) ارزشیابی یا اندازه گیری

۳) کامل بودن

۴) وجود یا وقوع

۳- اخذ تاییدیه جزء کدام یک از آزمونهای حسابرسی است؟

۱) آزمون مانده حسابها

۲) آزمون معاملات

۳) آزمون کنترل

۴) آزمون رویه های تحلیلی

۴- پس از شناخت و ارزیابی ساختار کنترل های داخلی، حسابرس به ضعف های بسیار زیادی در این سیستم ها پی برده و همچنین در مواردی که کنترل ها وجود داشتند، حسابرس دریافته که این گونه کنترلها اعمال نمیشوند. در این رابطه حسابرس باید چه اقدامی نماید؟

۱) گزارش عدم اظهارنظر ارائه دهد.

۲) با مدیریت مذاکره و حسابرسی را به آینده موکول نماید.

۳) گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی ارائه داده و حسابرسی را پایان دهد.

۴) رسیدگی های محتوای تفضیلی انجام دهد و بر مبنای یافته های خود گزارش حسابرسی ارائه دهد.

۵- در مقام مقایسه تاییدیه حسابهای دریافتنی با تاییدیه حسابهای پرداختنی کدام گزینه صحیح است؟

۱) ارسال تاییدیه حسابهای دریافتنی، روش پذیرفته تر حسابرسی نسبت به تاییدیه حسابهای پرداختنی است.

۲) در تاییدیه حسابهای دریافتنی مبلغ طلب درج می گردد در حالی که در تاییدیه حسابهای پرداختنی مبلغ بدهی درج نمی شود.

۳) از روشهای نمونه گیری آماری برای تاییدیه حسابهای پرداختنی بیشتر استفاده می شود و استفاده از این روش ها برای حسابهای دریافتنی رایج نیست.

۴) برای حسابهای پرداختنی با مانده صفر در تاریخ ترازنامه نیز ممکن است تاییدیه ارسال شود، در حالی که در مورد حسابهای دریافتنی این طور نیست.

۶- یکی از بدهکاران در پاسخ به تاییدیه ارسالی ضمن تایید مبلغ بدهی خود که با اهمیت است اظهار نموده که قادر به پرداخت بخش بااهمیتی از بدهی خود نیست. این موضوع بر کدام یک از اهداف کلی حسابرسی تاثیر می گذارد؟

 ۱) اثبات کامل بودن

۲) اثبات ارزش

۳) اثبات وجود و وقوع

۴) اثبات افشاء مناسب

۷- مسئولیت تهیه و اظهارنظر حسابرسی نسبت به صورتهای مالی سالیانه شرکت الف به ترتیب با:

۱) فقط هیات مدیره شرکت است.

۲) مدیرعامل شرکت و کمیته حسابرسی است.

۳) هیات مدیره شرکت و حسابرس داخلی است

۴) هیات مدیره شرکت و حسابرس مستقل است

۸- بازرسی (مشاهده عینی) اوراق بهادار چه چیزی را  ثابت می کند؟

۱) وجود

۲) مالکیت

۳) وجود و مالکیت

۴) نوع اوراق بهادار

۹- هنگامی که حسابرسی صورتهای مالی یک شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن توسط بیش از یک موسسه حسابرسی نسبت به صورتهای مالی تلفیقی انجام می شود این موضوع چگونه در گزارش حسابرسی بیان می شود؟

۱) بند مقدمه و اظهارنظر

۲) بند مقدمه و حدود رسیدگی

۳) بند حدود رسیدگی و اظهارنظر

۴) هرسه بند گزارش حسابرسی

۱۰- در آزمون محتوای مربوط به حسابهای بانکی، کدام روش مطلوب تر است؟

۱) سندرسی

۲) دریافت تاییدیه بانکی

۳) آزمون انقطاع زمانی

۴) کنترل صورت مغایرت بانکی

۱۱- گزارش حسابرسان باید به کدام یک از موارد زیر تاریخ گذاری شود؟

۱) تحویل گزارش به صاحبکار

۲) تکمیل مرور کاربرگهای حسابرسی

۳) پایان عملیات حسابرسی

۴) پایان سال مالی مورد رسیدگی

۱۲- اجرای آزمون انقطاع زمانی برای خرید کالا و مواد اولیه، تکمیل کننده کار رسیدگی و اثبات کدام حساب یا حسابها می باشد؟

۱) خرید کالا

۲) موجودی کالا

۳) مواد اولیه مصرفی

۴) موجودی کالا و بستانکاران

۱۳- محیط کسب و کار بر کدام ریسک اثر دارد؟

۱) ریسک ذاتی

۲) ریسک کنترل

۳) ریسک عدم کشف

۴) ریسک قابل قبول حسابرسی

۱۴- اگر ابهام درباره تداوم فعالیت در صورتهای مالی افشا شده باشد و آثار آن به نظر حسابرس با اهمیت ولی غیراساسی باشد در این صورت:

۱) قبل از بند اظهارنظر در یک پاراگراف توضیحی بیان می شود ولی در بند اظهارنظر به آن اشاره ای نمی شود.

۲) به تشخیص حسابرس می تواند گزارش مشروط یا مردود صادر گردد.

۳) به عنوان بند شرط مطرحو گزارش به صورت مشروط صادر می گردد.

۴) در گزارش حسابرس نیازی به افشا نیست.

۱۵- بررسی تحلیلی که در برنامه ریزی حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد، به کدام مورد تاکید دارد؟

۱) کاهش حدود آزمونهای کنترل

۲) شناسایی اعمال غیرقانونی صاحبکار

۳) شناخت ویژگیهای مالی فعالیت واحد تجاری

۴) اطمینان از شناسایی اشتباهات با اهمیت احتمالی

۱۶- حسابرسان برای جبران اثر منفی یک نارسائی سیستم کنترل داخلی که در مرحله برنامه ریزی اولیه مورد توجه قرار نگرفته، چه اقدامی خواهند کرد؟

۱) میزان آزمونهای کنترل را افزایش می دهند.

۲) سطح خطر عدم کشف را افزایش می دهند.

۳) میزان روشهای تحلیلی را افزایش می دهند

۴) براورد اولیه خود را از خطر حسابرسی افزایش می دهند.

۱۷- احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورتهای مالی اشتباه یا تحریف با اهمیت نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند، خطر ……. نامیده می شود.

۱) حسابرسی

۲) کنترلی

۳) ذاتی

۴) عدم کشف

۱۸- معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت کدام مورد است؟

۱) عرف

۲) قوانین و بخشنامه ها

۳) استانداردهای حسابداری

۴) استانداردهای حسابرسی

۱۹- حسابرسان جهت اثبات مانده حسابهای دریافتنی اقدام به:

۱) بررسی پاسخ تاییدیه ارسالی به بدهکاران می نمایند.

۲) تطبیق مانده حساب با فاکتور فروش می نمایند.

۳) کنترل ثبت مانده حساب در دفتر معین می نمایند.

۴) تطبیق مانده حساب با سوابق اسناد و مدارک موجود در شرکت می نماید.

۲۰- شواهد و مستندات رسیدگی به حساب هزینه حقوق و دستمزد کدام است؟

۱) پرونده پرسنلی کارکنان شامل اسناد و مدارک و کپی مدارک تحصیلی

۲) لیست حقوق محاسباتی آخر ماه که مستند صدور سند حسابداری قرار گرفته است.

۳) کارت ثبت و ضبط اوقات و ایام کارکرد که در هریک از واحدها استقرار دارد

۴) لیست حقوق همراه با سوابق پرونده استخدامی و سوابق ثبت و ضبط اوقات کار کارکنان

۲۱- مستندات مربوط به ایجاد ذخیره مالیات بر درامد در حسابداری شرکت سهامی آلفا کدام است؟

۱) براوردمدیریت بر اساس نقطه نظرات مشاور مالیاتی

۲) اوراق تشخیص مالیات صادره برای سالهای قبل

۳) سوابق مالیاتی سالهای قبل طبق مدارک موجود در شرکت

۴) اوراق قطعی مالیات و با مدارک و مستندات قوی مبتنی بر وجود بدهی مالیاتی

۲۲- مستند رسیدگی به حساب افزایش سرمایه به صورت نقدی و تبدیل مطالبات نقدی حال شده (اشخاص ثالث) به سرمایه عبارت است از:

۱) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام همراه با مستندات مربوط به واریز وجوه افزایش سرمایه (نقدی) و حصول اطمینان از ثبت طلب اشخاص ثالث در دفاتر و انتقال به حساب افزایش سرمایه

۲) کنترل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان که در آن افزایش سرمایه تصویب شده باشد.

۳) کنترل اسناد و مدارک مربوط به تبدیل بدهی (مطالبات نقدی حال شده) به سرمایه

۴) کنترل اسناد و مدارک مربوط به پرداخت وجه نقد به حساب بانکی شرکت

۲۳- در کدام یم از مرحله (مراحل) زیر اجرای روشهای تحلیلی پیشنهاد می شود؟

۱) آزمون های محتوا

۲) برنامه ریزی و آزمون های محتوا

۳) آزمون های محتوا و تهیه گزارش

۴) برنامه ریزی و آزمون های محتوا و نتیجه گیری نهایی

۲۴- در اجرای روشهای توافقی، گزارش یافته های عینی:

۱) به شخص (اشخاصی) که حسابرسان را برای انجام روشهای توافقی دعوت نموده اند ارائه می گردد و در آن هیچ گونه اظهارنظری نسبت به صورتهای مالی نمی شود.

۲) به هیات مدیره ارائه می گردد و شامل نقاط ضعف کنترلهای داخلی است که باید پیگیری شود.

۳) به سهامداران ارائه می گردد و شامل اظهارنظر در مورد صورتهای مالی سال مورد رسیدگی است.

۴) مشابه گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی تهیه می شود.

۲۵- ازنقطه نظر آئین رفتار حرفه ای کدام یک از موارد زیر تخلف می باشد؟

۱) عدم درج حق الزجمه ثابت در قرارداد حسابرسی و تعیین حق الزحمه بر مبنای هزینه انجام شده

۲) تعیین حق الزحمه بر مبنای گزارش حسابرسی

۳) اخذ پیش پرداخت در زمان آغاز انجام عملیات حسابرسی

۴) عدم پیش بینی کسورات از مبلغ قرارداد

۲۶- شرکت مبانی محاسبه استهلاک دارایی ثابت را در سال جاری تغییر داده است، مبلغ استهلاک جدید و تاثیر تغییر روش بر سود و زیان سالهای قبل قابل توجه است. موضوع در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا نشده است:

۱) عدم افشای موضوع در یادداشتهای صورتهای مالی به صورت بند شرط در گزارش با نوع اظهارنظر مشروط درج می شود.

۲) عدم افشای موضوع در یادداشتهای صورتهای مالی موجب ارائه گزارش با اظهارنظر منفی خواهد بود.

۳) عدم افشای موضوع در یادداشتهای صورتهای مالی موجب ارائه گزارش با نوع عدم اظهارنظر خواهد بود.

۴) موضوع صرفا در نامه مدیریت ذکر می شود.

۲۷- موجودی های پایان دوره قابل شمارش نبوده و سوابق دفتری این موجودی ها ملاک قیمت گذاری موجودی ها و انعکاس ارزش ریالی آن در حسابهای نهایی بوده است (حدود ۲۰% کل اقلم دارایی ها و ۱۰% بهای تمام شده کالای فروش رفته) اظهارنظر حسابرس چگونه خواهد بود؟

۱) بند شرط بعد از پاراگراف اظهارنظر

۲) بند شرط محدودیت رسیدگی با اظهارنظر منفی

۳) محدودیت اساسی است و گزارش حاوی عدم اظهارنظر است.

۴) بند شرط با اشاره به محدودیت رسیدگی در پاراگراف دوم و اظهارنظر مشروط

۲۸- عدم ارائه گواهینامه مدیران (Representation Letter) به حسابرس مستقل موجب می شود که نسبت به صورتهای مالی موردنظر گزارش حسابرس حاوی ….. باشد.

۱) اظهارنظر مقبول

۲) عدم اظهارنظر

۳) اظهارنظر مشروط

۴) اظهارنظر منفی (مردود)

۲۹- اقلام پولی (دارایی های جاری- حسابهای دریافتنی از بدهکاران خارجی به مبلغ ۰۰۰ر۱۰۰ دلار) که سوابق آن به دلار است، به نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه (هر دلار ۸۸۰۰ ریال) تسعیر نشده است بلکه با همان نرخ تاریخ انجام معامله (۷۸۰۰ ریال) در حسابها انعکاس دارد. گزارش حسابرسی چگونه خواهد بود:

۱) عدم رعایت اصول حسابداری حاکم بر اقلام پولی (تسعیر به نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه) موجب گزارش با اظهارنظر مردود می شود.

۲) عدم رعایت اصول حسابداری حاکم بر اقلام پولی (تسعیر به نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه) موجب می شود گزارش عدم اظهارنظر باشد.

۳) موضوع تاثیری در اظهارنظر حسابرس ندارد و فقط در گزارش نقاط ضعف (نامه مدیریت) درج می شود.

۴) عدم تسعیر ارز  اقلام پولی (به ارز) با ذکر مبلغ بصورت بند شرط در گزارش حسابرسی لحاظ می شود.

۳۰- در شرکت سهامی عام که بازرس علی البدل شخص حقیقی و حسابرس نقش بازرس اصلی را دارد:

۱) بازرس علی البدل گزارش چندگانه ارائه می دهد.

۲) نیازی به درج نکات بازرسی در گزارش حسابرسی نمی باشد.

۳) موارد مرتبط با نکات بازرسی در گزارش حسابرسی درج می گردد.

۴) بازرس علی البدل مسئولیت صدور گزارش حسابرسی را هم عهده دار است.

۱- یک موسسه حسابرسی برای دستیابی به اهداف کنترل کیفیت در موسسه، ممکن است مدارکی را نگهداری کند که نشان دهد هر یک از شرکاء یا کارکنان موسسه قبلا در استخدام کدام صاحبکار موسسه حسابرسی بوده اند این کار به احتمال زیاد برای رعایت کدام یک از هدف های کنترل کیفیت صورت می پذیرد.

۱) استقلال

۲) روابط حرفه ای

۳) نظارت و سرپرستی

۴) ترفیع

۲- ماهیت و محتوای سه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی موسوم به استانداردهای اجرای عملیات در کدام جمله زیر به بهترین نحو خلاصه شده است:

۱) ضرورت حفظ استقلال رای در تمام مطالب مربوط به حسابرسی

۲) برنامه ریزی حسابرسی و گرداوری شواهد

۳) محتوای گزارش حسابرسان درباره صورتهای مالی و موارد افشاء در یادداشتهای پیوست آن

۳- استانداردهای عمومی از مجموعه استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، شامل کدام یک از الزامات زیر است:

۱) اجرای حسابرسی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری

۲) سرپرستی درست کارکنان تیم رسیدگی

۳) حفظ استقلال رای توسط حسابرس

۴) کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس

۴- طبق استانداردهای عمومی حسابرسی، رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی برای حسابرسی باشند. کدام یک از موارد زیر مفهوم این استاندارد را بیان نمی نماید.

۱) آموزش مستمر و تحصیلات دانشگاهی در حسابداری

۲) تجربه حسابداری

۳) آموزش منظم حسابرسی

۴) آموزش منظم ریاضی

۵- کدام یک از کاربرگهای حسابرسی، اجزا اصلی و مانده صورتهای مالی را نشان می دهد:

۱) کاربرگهای انتقالی بانک ها نزد یکدیگر

۲) کاربرگ نقل از بالا (از حسابی به حساب دیگر)

۳) کاربرگهای جنبی (فرعی)

۴) کاربرگ اصلی

۶- کدام یک از عبارات زیر به بهترین نحو معنای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی را بیان می دارد:

۱) معیارهای کیفیت اجرای کار حسابرسی

۲) تعیین اهداف حسابرسی در کار

۳) روشهای مورد لزوم برای گرداوری شواهد و مدارک به عنوان پشتوانه صورتهای مالی

۴) قوانین اجرا شده توسط حسابرس

۷- حسابرس ضعف کنترل داخلی را با افزایش دادن کدام یک از موارد زیر جبران خواهد کرد؟

۱) سطح احتمال خطر عدم کشف

۲) حدود روشهای تحلیلی

۳) حدود آزمونهای کنترل

۴) قضاوت اولیه درباره احتمال خطر حسابرسی

۸- احتمال خطر کنترل برحسب کدام یک از موارد زیر باید ارزیابی شود.

۱) کنترل های ویژه

۲) انواع تقلب های ممکن

۳) ادعاهای (اظهارات) مدیریت در صورتهای مالی

۴) اجزاء محیط کنترلی

۹- حسابرس مستقل کنترل تفکیک وظایف مربوط به سرفصل موجودی کالا را به وسیله کدام یک از موارد زیر آزمون می کند.

۱) پرس و جو از کارکنان صاحبکار و مشاهده عینی

۲) آزمون شمارش و روش های آزمون انقطاع زمانی

۳) روش های تحلیلی و محاسبه مجدد فاکتورها

۴) بازرسی اسناد و تطبیق حسابها

۱۰- برای حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ضرورت دارد:

۱) جستجو برای کشف نارسائی های با اهمیت در عملیات کنترل داخلی صورت پذیرد.

۲) اجرای آزمون کنترل برای ارزیابی اثربخشی کنترل داخلی صورت پذیرد.

۳) شناختی از سیستم کنترل داخلی به طور مستند تهیه نماید.

۴) تعیین نماید که کنترل ها به طور صحیح برای تایید یا کشف ارائه نادرست با اهمیت طراحی شده است.

۱۱- در مرحله برنامه ریزی حسابرسی، اطلاعات درباره طراحی کنترل ها به چه منظور استفاده می شود.

۱) ارزیابی کارائی عملیاتی کنترل داخلی

۲) شناسایی انواع اشتباهات اتفاق افتاده

۳) تعیین نمودن این که آیا کنترل ها به وسیله کارکنان از بین خواهد رفت.

۴) مستندسازی سطح ارزیابی احتمال خطر کنترل

۱۲- حسابرس کدام یک از نسبتهای زیر را در مرحله بررسی نهایی به منظور ارزیابی مانده های اقلام ترازنامه محاسبه می نماید.

۱) نسبت دارائی های سریع به دارائی های جاری

۲) نسبت حسابهای دریافتنی به موجودی کالا

۳) نسبت بهره پرداختنی به بهره دریافتنی

۴) نسبت کل بدهی به کل دارایی

۱۳- حسابرس هنگام بررسی معاملات وجوه استهلاکی اوراق قرضه و مانده پایان سال اوراق، کدام یک از روشهای زیر را اجرا می نماید.

۱) اخذ تاییدیه از دارندگان اوراق قرضه ابطالی (بازخرید شده)

۲) محاسبه مجدد هزینه بهره با بهره پرداختنی، استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه

۳) رسیدگی و شمارش اوراق قرضه ابطال شده (بازخرید شده) در طی سال

۴) اخذ تاییدیه از امین مستقل اوراق قرضه

۱۴- حسابرس در کدام یک از موارد زیر نمی تواند اطمینان مطلق کسب نماید که همه موارد ارائه نادرست بر حسب تقلب کشف خواهد گردید.

۱) تردید حرفه ای

۲) تبانی کارکنان

۳) تحریف در اسناد و مدارک

۴) نیاز به بکارگیری قضاوت حرفه ای در ارزیابی عوامل احتمالی خطر تقلب

۱۵- به طور کلی مسئولیت اطلاع رسانی یک عمل خلاف قانون صاحبکار به اشخاص خارج از شرکت به عهده کدام یک از اشخاص زیر است.

۱) مدیران شرکت

۲) مشاور حقوقی

۳) حسابرسان مستقل و بازرسی قانونی

۴) حسابرسان داخلی

۱۶- گزارش حسابرسی داخلی به کدام یک از اشخاص زیر ارائه می شود:

۱) بستانکاران

۲) هیات مدیره شرکت

۳) مجمع عمومی صاحبان سهام

۴) بانک های وام دهنده

۱۷- هنگامی که صورت جلسات شرکت در اختیار حسابرس قرار نگیرد، گزارش حسابرس مستقل شامل کدام یک از موارد زیر خواهد بود:

۱) اظهارنظر مقبول

۲) عدم اظهارنظر

۳) اظهارنظر مردود

۴) اظهارنظر مشروط

۱۸- هنگامی که حسابرس قادر نیست مبالغ مربوط به اعمال غیرقانونی مرتکب شده توسط صاحبکار را تعیین نماید، کدام یک از گزارشات زیر را صادر خواهد نمود.

۱) اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر

۲) اظهارنظر مشروط یا اظهارنظر مردود

۳) اظهارنظر مردود

۴) اظهارنظر مقبول با بند توضیحی جداگانه

۱۹- حسابرس در کدام یک از بندهای زیر باید به استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی (GAAS) و اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تصریح نماید.

۱) GAAS بند مقدمه و GAAP بند حدود رسیدگی

۲) GAAS بند حدود رسیدگی و GAAP بند حدود رسیدگی

۳) GAAS بند حدود رسیدگی و GAAP بند اظهارنظر

۴) GAAS بند مقدمه و GAAP بند اظهارنظر

۲۰- در مواردی که محدودیت های تحمیلی صاحب کار، دامنه رسیدگی های حسابرسان را به طور عمده محدود می کند، حسابرسان معمولا باید کدام اظهارنظر زیر را ارائه کنند.

۱) مشروط

۲) مردود

۳) مقبول

۴) عدم اظهارنظر

۱_در مرحله برنامه ریزی حسابرسی اطلاعات درباره طراحی کنترلها به چه منظور استفاده می شود؟ ۱٫ ارزیابی کارایی عملیاتی کنترل داخلی ۲٫ شناسایی انواع اشتباهات اتفاق افتاده ۳٫ تعین نمودن اینکه آیا کنترلها به وسیله کارکنان از بین خواهد رفت ۴٫ مستند سازی سطح ارزیابی احتمال خطر کنترل

۲_حسابرس کدام یک از نسبتهای زیر را درمرحله بررسی نهایی به منظور ارزیابی مانده های اقلام ترازنامه محاسبه می نماید؟ ۱٫ نسبت داراییهای سریع به داراییهای جاری ۲٫ نسبت حسابهای در یافتنی به موجودی کالا ۳٫ نسبت بهره پرداختنی به بهره دریافتنی ۴٫ نسبت کل بدهی به کل دارایی

۳_ حسابرس هنگام بررسی معاملات وجوه استهلاکی اوراق قرضه و مانده پایان سال اوراق کدام یک از روشهای زیر را اجرا می کند؟ ۱٫ اخذ تاییدیه از دارندگان اوراق قرضه ابطالی ۲٫ محاسبه مجدد هزینه بهره با بهره پرداختنی ، استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه ۳٫ رسبیدگی و شمارش اوراق قرضه ابطال شده در طی سال ۴٫ اخذ تاییدیه از امین مستقلگ اوراق قرضه

۴_حسابرس درکدام یک از موارد زیر نمی تواند از اطمینان مطلق کسب نماید که همه موارد ارائه نادر ست بر حسب تقلب کشف خواهد گردید.؟ ۱٫ تردید حرفه ای ۲٫ تبانی کارکنان ۳٫ تحریف در اسناد و مدارک ۴٫ نیاز به بکارگیری قضاوت حرفه ای در ارزیابی عوامل احتمالی خطر تقلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!