خانه / بودجه و مفاهيم مرتبط

بودجه و مفاهيم مرتبط

بودجه و مفاهيم مرتبط

تمام آنچه که باید در ارتباط با بودجه و بودجه ریزی بدانیم

تمام آنچه که باید در ارتباط با بودجه و بودجه ریزی بدانیم در این مقاله سعی شده تا به ساختار کلی بودجه بندی در شرکتها به روشهای مختلف اشاره شود.با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که ...

ادامه مطلب

‎بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن

 مقدمه: کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در ‏کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه بهره مند هستند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون ‏وروشهای کارامد کمتری در تنظیم‎  ‎بودجه آنها ...

ادامه مطلب

اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه بودجه نقدی

دریافتها ( منابع ) : ۱- میزان وجوه نقد در ابتدای دوره ۲- پیش بینی فروش نقدی ۳- پیش بینی فروش غیر نقدی ۴- سایر دریافتها پرداختها ( مصارف ) : ۱- برآورد خریدهای نقدی ۲- ” خریدهای غیر نقدی ۳- ” حقوق و دستمزد ۴- ” برداشتها ۵- ” ...

ادامه مطلب

بودجه و فرآیند بودجه‌بندی

تصمیماتى که مدیران اجرائى شرکت‌ها در زمینه افزایش ثروت سهامداران مى‌گیرند تا حدى در گرو پیش‌بینى‌هائى است که از وقایع آینده مى‌کنند آنان با پیش‌بینى‌هاى کوتاه‌مدت و بلندمدت، برنامه‌هاى مالى شرکت را تهیه مى‌کنند. بدیهى است این شرکت‌ها پس از تهیه و تدوین برنامه‌ها، آنها را به اجراء درمى‌آورند؛ ولى ...

ادامه مطلب

اصول بودجه نویسی در سازمانها و شرکتها

تعریف بودجه: چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد، کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف تابع زمان  و مکان هستند و به همین خاطر ...

ادامه مطلب

حسابداری تعهدی و بودجه‌بندی عملیاتی در بخش عمومی

صورتهای مالی نمونه 1395

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه‌های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی، لزوم مشخص کردن هدفها و تاکید بر نتایج برای کاهش هزینه‌ها و ...

ادامه مطلب

ABB چیست؟ (Activity Based Budgeting)

ABB چیست؟ (Activity Based Budgeting)  (Activity Based Budgeting ( ABB یک روش سیستماتیک جهت برنامه ریزی و بودجه‌بندی منابع یک سازمان است. ABB در واقع حسابداری فعالیت معکوس است زیرا ABB را می توان در انتهای حسابداری فعالیت شروع کرد. بدین ترتیب که هزینه را برای هدف غایی تعریف نمود و فعالیت ...

ادامه مطلب